26 February 2012

VOLCANOESVolcans_La Terra Mou! Jigsaw Puzzle  Volcans_La Terra Mou! (2) Jigsaw Puzzle Volcans_La Terra Mou! (3) Jigsaw Puzzle Volcans_La Terra Mou! (5) Jigsaw Puzzle Volcans_La Terra Mou! (6) Jigsaw Puzzle Volcans_La Terra Mou! (7) Jigsaw Puzzle Volcans_La Terra Mou! (8) Jigsaw Puzzle Volcans_La Terra Mou! (9) Jigsaw Puzzle Volcans_La Terra Mou! (11) Jigsaw Puzzle Volcans_La Terra Mou! (13) Jigsaw Puzzle

2 comments:

 1. //CATALA & ANGLES -1- //

  VOLCANOES / VOLCANS

  FLAMING FURNACE
  Volcanoes are among the most powerful manifestations of
  our planet's dynamic interior. The magma they release at
  the Earth's surface can cause phenomena that devastate
  surrounding areas: explosions, enormous flows of molten rock,
  fire and ash that rain from the sky, floods, and mudslides.
  Since ancient times, human beings have feared volcanoes,
  even seeing their smoking craters as an entrance to the
  underworld. Every volcano has a life cycle, during which
  it can modify the topography and the climate and
  after which it becomes extinct.

  FORN EN FLAMES
  Els volcans són algunes de les manifestacions més poderoses de
  dinàmica interior del nostre planeta. El magma que alliberen el
  superfície de la Terra poden causar fenòmens que assolen
  voltants: explosions, fluxos enormes de roca fosa,
  foc i les cendres que la pluja del cel, les inundacions, i esllavissades de terra.
  Des de l'antiguitat, els éssers humans han temut els volcans,
  fins i tot veient els seus cràters fumejants, com una entrada a la
  inframundo. Cada volcà té un cicle de vida, durant el qual
  es pot modificar la topografia i el clima i la
  després de les quals s'extingeix.

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  MOUNTAIN-RANGE VOLCANOES
  Many volcanoes are caused by phenomena occurring in
  subduction zones along convergent plate boundaries.

  1 When two plates
  converge, one moves
  under the other
  (subduction).

  2 The rock melts and
  forms new magma.
  Great pressure builds up
  between the plates.

  3 The heat and pressure in the crust force the
  magma to seep through cracks in the rock and
  rise to the surface, causing volcanic eruptions.

  CORDILLERES I VOLCANS
  Molts volcans es deu a fenòmens que ocorren en
  les zones de subducció al llarg dels límits de plaques convergents.

  1 Quan dues plaques
  convergeixen, una es mou
  sota l'altra
  (Subducció).

  2 La roca es fon i
  forma de magma nou.
  Gran pressió s'acumula
  entre les plaques.

  3 La calor i la pressió en la força de l'escorça
  el magma es filtri per les esquerdes de la roca i
  pugen a la superfície, causant erupcions volcàniques.

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  LIFE AND DEATH OF A VOLCANO: THE FORMATION OF A CALDERA
  1 Explosive
  eruptions can
  expel huge
  quantities of lava,
  gas, and rock.
  2 A void is left
  in the conduit
  and in the
  internal chamber.
  3 The cone breaks up
  into concentric
  rings and sinks into
  the chamber.
  4 A depression, or caldera, forms
  where the crater had been, and it
  may fill up with rainwater.

  LA VIDA I LA MORT D'UN VOLCÀ: LA FORMACIÓ D'UNA CALDERA
  1 Explosive
  Les erupcions poden
  expulsar gran
  quantitats de lava,
  gas, i el rock.
  2 Un buit es deixa
  en el conducte
  i en el
  càmera interna.
  3 El con es trenca
  en concèntrica
  anells i s'enfonsa en
  la càmera.
  4 A la depressió o la caldera, les formes
  on el cràter havia estat, i ho
  es pot omplir amb aigua de pluja.
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ReplyDelete
 2. //CATALA & ANGLES -2- //

  ERUPTION OF LAVA

  CLOUD OF ASH

  STREAMS OF LAVA
  flow down the flanks
  of the volcano.

  VOLCANIC CONE
  Made of layers of
  igneous rock, formed
  from previous eruptions.
  Each lava flow adds a
  new layer.

  MAIN CONDUIT
  The pipe through
  which magma rises.
  It connects the
  magma chamber
  with the surface.

  SEEPAGE OF GROUNDWATER


  ERUPCIÓ
  DE LAVA

  NÚVOL
  DE LES CENDRES

  Corrents de lava
  fluir per les bandes
  del volcà.

  Con volcànic
  Fet de capes de
  roques ígnies, formades
  d'erupcions anteriors.
  Cada flux de lava afegeix una
  nova capa.

  Conducte principal
  La canonada a través
  que el magma s'eleva.
  Es connecta el
  cambra magmàtica
  amb la superfície.

  FILTRACIONS D'AIGÜES SUBTERRÀNIES

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  CRATER
  Depression or hollow
  from which eruptions
  expel magmatic
  materials (lava, gas,
  steam, ash, etc.)

  PARASITIC
  VOLCANO
  Composite volcanic
  cones have more
  than one crater.

  SECONDARY
  CONDUIT

  EXTINCT
  CONDUIT


  CRÀTER
  La depressió o buit
  que les erupcions
  expulsar magmàtic
  materials (renta, gas,
  vapor d'aigua, cendres, etc)

  PARASITÀRIES
  VOLCAN
  Compost volcànica
  cons tenen més
  d'un cràter.

  SECUNDÀRIA
  CONDUCTE

  CONDUCTE extingit o esgotat

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  INTRUSION OF MAGMA

  PLUG OF AN EXTINCT VOLCANO

  SILL
  Layer of magma forms
  between rock layers.

  DIKE
  Vertical Channel
  of Magma.

  ACTIVE VOLCANO

  Magma can reach the
  surface, or it can stay
  below ground and exert
  pressure between the
  layers of rock. These
  seepages of magma
  have various names.

  MAGMA CHAMBER
  Mass of molten rock at
  temperatures that may exceed
  2,000° F
  (1,100° C)

  In an active volcano, magma
  in the chamber is in constant
  motion because of
  fluctuations of
  temperature and pressure
  (convection currents).


  LA INTRUSIÓ DE MAGMA

  Connexi'o d'un
  volc[a xtint


  LLINDAR
  Capa de formes de magma
  entre les capes de roca.

  DIC
  Canal vertical
  de Magma.

  ACTIU VOLCAN

  El magma pot arribar a la
  superfície, o pot romandre
  per sota del sòl i exercir
  de pressió entre el
  les capes de roca. Aquests
  filtracions de magma
  tenen diversos noms.

  Cambra magmàtica
  Massa de roca fosa en
  temperatures que poden superar
  2.000 ° F
  (1.100 ° C)

  En un volcà actiu, el magma
  a la cambra està en constant
  moviment a causa de
  fluctuacions de
  temperatura i la pressió
  (Corrents de convecció).

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  UNDER THE VOLCANO
  In its ascent to the surface, the magma
  may be blocked in various chambers at
  different levels of the lithosphere.

  Ocean crust

  Continental crust

  SOTA EL VOLCÀ
  En el seu ascens a la superfície, el magma
  pot ser bloquejada en diverses càmeres al
  diferents nivells de la litosfera.

  L'escorça oceànica

  Escorça continental

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ReplyDelete